Shipwreck

Photography by Rostislav Kuznetsov

Shipwreck

Sydney, Australia